Trwa wczytywanie produktów

Regulamin Cardilla

I. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem cardilla.eu, zwanego dalej Portalem.

1.2. Właścicielem i administratorem strony cardilla.eu jest Cardilla Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Działkowej 30, o numerze NIP: 522-318-10-24, REGON: 385793002, wpisana do KRS pod numerem 0000833863, zwana dalej Drukarnią.

1.3. Informacje o produktach i usługach zawarte na stronie internetowej Drukarni, a w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zaproszenie do zawarcia umowy.

 

II. Zasady korzystania z Portalu

2.1. Warunkiem złożenia zamówienia jest założenie konta na Portalu poprzez prawidłowe wypełnienie formularza.

2.2. Założenie konta oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.

2.3. Klientami Portalu mogą być wyłącznie osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Klientem Portalu nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

2.4. Drukarnia może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Klienta. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Drukarni.

2.5. Klient Portalu nie może:

 1. a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, naruszających dobra osobiste,
 2. b) korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 3. c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam),

2.6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,
 2. b) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

III. Procedura zamówienia (zawarcia Umowy sprzedaży)

3.1. Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały i usługi poligraficzne, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupu.

3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy założyć konto na stronie www.cardilla.eu, dokonać wyboru produktu i konfiguracji jego parametrów oraz złożyć Zamówienie.

3.3. Ostatnim krokiem w procedurze zamówienia jest „Podsumowanie zamówienia”, który jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie parametrów złożonego zamówienia takich jak: przedmiot zamówienia, łączną cenę, dane fakturowania i dostawy oraz czas realizacji zamówienia.

3.4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w momencie potwierdzenia przez Dział Obsługi Klienta poprawności wszystkich przesłanych plików graficznych oraz gdy płatność za zamówienie zostanie zaksięgowana na koncie Drukarni (dla zleceń opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu PayU).

3.5. Akceptacja przez Klienta zamówienia wraz z przesłaniem poprawnych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Drukarnią Umowy sprzedaży oraz, dla Zleceń już opłaconych lub z opcją „Za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.

3.6. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, odstąpienie Klienta od Umowy jest niemożliwe.

3.7. Zamówienie, które nie zostało opłacone lub jest z opcją „Za pobraniem” ale nie dostarczono do zamówienia kompletu prawidłowych plików, ważne jest przez 14 dni, po upływie których może zostać usunięte z konta użytkownika.

3.8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne terminy realizacji oraz godziny zamknięcia przyjmowania zamówień do realizacji określone są oddzielnie dla każdego produktu na stronie Portalu.

3.9. W przypadku zamówienia na kwotę powyżej 10 000zł brutto, Drukarnia może zażądać podpisania umowy w wersji papierowej.

3.10. Drukarnia ma prawo do zlecenia wykonania zamówienia podwykonawcy. W tym przypadku całkowitą odpowiedzialność za realizację zamówienia ponosi Drukarnia.

 

IV. Dostawa

4.1. Bezpłatna dostawa produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Płatna dostawa jest możliwa do zrealizowania na całym Świecie. W przypadku dostawy poza granicami Unii Europejskiej, koszt dostawy ustalany są indywidualnie z Klientem.

4.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich DHL oraz UPS.

4.3. Termin wysyłki określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony na Portalu cardilla.eu.

4.4. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na Portalu terminami wysyłek. Drukarnia dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta.

4.5. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie z przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek (firm kurierskich).

 

V. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny produktów podane są w wybranych walutach i zawierają: koszt Produktu/Usługi, pakowania i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.

5.2. Płatności za Zlecenie można dokonać:

 1. a) za pomocą płatności online w systemie PayU lub PayPal w tym: kart kredytowych i płatniczych lub szybkim przelewem online,
 2. b) przelewem tradycyjnym,
 3. c) wybierając opcję „Za pobraniem”.

5.3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

5.4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

5.5. Dokonując zamówienia lub zakupu w serwisie Cardilla.eu Klient automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących w postaci elektronicznej.

 

VI. Materiały do druku

6.1. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.

6.2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego przesłanego do druku.

6.3. Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Portalu, oddzielnie dla każdego produktu.

 

VII. Reklamacje

7.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie drogą mailową na adres klient@cardilla.eu pisma reklamacyjnego zawierającego numer reklamowanego zamówienia, opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

7.2. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.

7.3. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Powyższy termin jest nieprzekraczalny dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony

o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.

7.4. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 15.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.

7.5. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

7.6. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.

7.7. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:

 1. a) przy wycinaniu kart na wykrojniku: tolerancja przesunięcia do 1 mm,
 2. b) przy personalizacji płaskiej i wypukłej: tolerancja przesunięcia do 1mm,
 3. c) przy spasowaniu opcji dodatkowych (pole do podpisu odręcznego, pole zdrapki, pole pokryte lakierem wybiórczym): tolerancja przesunięcia do 1mm,

7.8. W przypadku reklamacji, Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi Drukarnia.

7.9. Reklamacje związane z uszkodzeniem przesyłek zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.

7.10. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

 

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Drukarni.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Definicje

 • Klient – osoba prawna a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca Zamówienia w ramach Portalu.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach drukarni internetowej cardilla.eu.
 • Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem cardilla.eu, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 • Produkty - materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Portalu cardilla.eu.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Cardilla Sp. z o.o., a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego cardilla.eu.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
 • Proces zakupowy - ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.


Polityka prywatności Cardilla

I. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Drukarni.

1.2. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Drukarni Internetowej dostępnym na stronach Drukarni Internetowej.

 

II. Cookies i dane eksploatacyjne

2.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Drukarni Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Drukarni Internetowej w następujących celach:

2.2.1. Identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Drukarni Internetowej i pokazywania, że są zalogowani;

2.2.2. Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

2.2.3. Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Drukarni Internetowej;

2.2.4. Dostosowywania zawartości strony Drukarni Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Drukarni Internetowej;

2.2.5. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Drukarni Internetowej.

2.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Drukarni Internetowej (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

2.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Drukarnię Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

2.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przęglądarce Internet Explorerv

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

 

III. Postanowienia końcowe

3.1. Drukarnia Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Drukarni Internetowej.

3.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

3.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

3.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.